Mazurska Ostoja - Regulamin:

Regulaminu:

1. Rezerwacja może nastąpić poprzez, wypełnienie formularza rezerwacyjnego, telefonicznie, lub osobiście w siedzibie firmy.
2. Rezerwując obiekt należy podać datę najmu od-do.
3. Po otrzymaniu informacji o dostępności terminu rezerwacja jest wstępnie dokonana, jednak nabiera mocy po wpłaceniu 30% całkowitej kwoty wynajmu.
4. Wpłatę można dokonać w siedzibie firmy lub na numer konta: 62 1940 1076 3022 4221 0000 0000
5. Po zakończeniu procesu rezerwacji przesyłamy e-mail zwrotny zawierający potwierdzenie rezerwacji, która będzie również widoczna na naszej stronie internetowej w zakładce "rezerwacja"
6. Najemca wynajmuje domek na okres określony w potwierdzeniu rezerwacji oraz ilość osób (nie więcej niż 6 dorosłych)
7. Na życzenie Najemcy dostarczamy bezpłatnie łóżeczko turystyczne dla dziecka.
8. Pełna należność za wynajem musi być wpłacona przed rozpoczęciem najmu, lub przy odbiorze kluczy.
9. Zwrot zaliczki, za wynajem, może nastąpić pod warunkiem, że Wynajmujący zgłosi rezygnację 30 dni przed terminem rozpoczęcia okresu najmu w sezonie letnim (01 lipca do 31 sierpnia), lub 15 dni w pozostałym okresie.
10. Okres wynajmu wynosi minimum 3 dni
11. Po przyjeździe konieczne jest zakwaterowanie na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu.
12. Możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, Najemca powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia poprzedzającego koniec terminu najmu. Wynajmujący uwzględnia je w miarę posiadanych możliwości.
13. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim, nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
14. Klucze przekazywane są w ustalonym dniu (przyjazdu) oraz godzinie bezpośrednio w domku.
15. Zdanie kluczy odbywa się w dniu wyjazdu po wcześniejszym sprawdzeniu stanu aktualnego domku.
16. W przypadku zgubienia kluczy Najemca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. brutto.
17. Na terenie można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle. Parkowanie przyczep kampingowych na posesji jest zabronione.
18. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie posesji po uzyskaniu zgody od Wynajmującego. Najemca ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność cywilną.
19. Akceptujemy zwierzęta pod warunkiem, że nie będą zagrażały osobą mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi wynajmujący.
20. Za wszelkie zniszczenia powstałe w czasie wynajmu domku odpowiada materialnie Najemca.
21. W przypadku wystąpienia szkody, Najemca powinien zawiadomić o niej Wynajmującego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
22. Najemca jest zobowiązany do pozostawienia domku w takim samym stanie jak przed wynajmem (ewentualnie posprzątania obiektu przed jego opuszczeniem). Wynajmujący mogą odstąpić od obowiązku końcowego sprzątania domu regulując właścicielowi ustaloną w opisie domu stawkę za tę czynność.
23. Opłata za końcowe sprzątanie wynosi 50zł. (pięćdziesiąt zł.)
24. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł.(sto zł.)
25. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. Wszelkie usterki techniczne powinny być zgłaszane właścicielowi.
26. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
27. Wynajem w sezonie letnim jest dokonywany w cyklu tygodniowym od godz. 15:00 oraz w dniu opuszczenia domku do godz. 10:00
28. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z wyposażeniem domku i jego podpisanie.
29. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
30. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia
31. Podpisanie umowy stanowi akceptację powyższego regulaminu.
32. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie poza pomieszczeniami domu.
33. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
34. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje każda ze stron.

Umowa:

Pobierz umowę najmu, wraz z regulaminem:

Copyright © Mazurskaostoja.pl All rights reserved. Startowa Rezerwacja Lokalizacja Galeria Regulamin Kontakt